دومین کنفرانس صنعت طیور کشور
صفحه نخست نامه الکترونیک

 

 

در حال حاضر و تحت شرایط پیش روی ، صنعت طیور ایران زمین و به دنبال آن ، دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و مراكز آموزش عالي با چالشها و فرصتهای گوناگوني روبرو هستند .

هر چند چنین به نظر میرسد که این صنعت بزرگ به مدد علم و تکنولوژی، روز به‌ روز پیشرفته‌تر می‌شود و به‌ دنبال خود، ابزارهای جدیدی را برای تولید بهتر در اختیار صنعتگران قرار می‌دهد ، اما واقعیت امر این است که درگيرشدن مراكز تحقیقاتی و آموزش عالي سبب شده است تا این مراکز نتوانند آنگونه كه بايد در جهت پاسخگويي اصولي به چالشهاي صنعت بزرگ طیور کشور گام بردارند .

هدف عمده دوره نخست این کنفرانس آن بود تا با استفاده از دانش متخصصان و صاحب نظران ، به تبیین هر چه بیشتر رابطه میان تولیدکنندگان و محققین و اساتید پرداخته و در جهت پیشبرد اصولی صنعت و چالشهای جاری و پیش رو ، فعالیتی موثر صورت پذیرد . هدفی که در دوره دوم این کنفرانس نیز دنبال شده و امید است تا با همکاری شما به اهداف مقدس پیش روی دست یافته و در جهت آبادانی و سرافرازی ایران زمینمان گامی موثر برداریم .

 

style=